Pāriet uz galveno lapu Pāriet uz galveno izvēlni

Bezmaksas piegāde pasūtījumiem no 64 EUR. 

Iepirkššnas noteikumi

PAULIG PRO Interneta veikals – PIEGĀDES NOTEIKUMI 

Vispārīgi

Paulig Pro Interneta veikals (turpmāk "Interneta veikals") ir tiešsaistes veikals, kas paredzēts lietošanai uzņēmumiem, juridiskām personām, kam ir noslēgts līgums ar SIA Paulig Coffee Latvia (turpmāk "Pārdevējs"). Lai izmantotu Interneta veikalu, nepieciešams reģistrēties.

Šis līgums ir saistošs abām pusēm, kas reglamentē pircēja un pārdevēja tiesības, pienākumus, preču iegādi un maksājumu termiņus, piegādes un preču atgriešanu, pušu atbildības un citus noteikumus, kas attiecas uz pirkšanu un pārdošanu.

Cena un Piegādes izmaksas  

Piedāvātās cenas ir spēkā laika posmā, kas noradītas pie preces, tas attiecas gan uz īpašajiem piedāvājumiem vai kampaņām. Pārdevējam ir tiesības interneta veikalā jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču sortimentu un cenas. Uz Preci attiecas tā cena, kas ir norādīta pie preces un pakalpojuma pasūtījuma veikšanas brīdī.  

Preču un pakalpojumu cenas interneta veikalā norādītas euro, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Preces pilnā cena, kopā ar pievienoto vērtības nodokli un/vai akcīzi tiek norādīta gala rēķinā. 

Preču piegādes izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā. Preču piegādes pasūtījumiem, kas mazāki par 64 euro, tiek pievienotas piegādes izmaksas 10 euro apmērā.

Piegādes noteikumi 

Pasūtījuma izpilde notiek 2- 3 darba dienu laikā, pēc pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas. Ja prece nav pieejama Pārdevēja noliktavā, vai nav pieejama daudzumā, tai tiks noteikts atsevišķs piegādes laiks. Piegādes izmaksas tiek piemērotas tikai vienu reizi. Preču piegāde notiek tikai Latvijas Republikas teritorijā.  

Pasūtījuma atcelšana 

Pasūtītajam ir tiesības atcelt pasūtījumu, pirms pasūtījuma piegādes. Pasūtījums ir veikts, līdz ar sūtījuma izsūtīšanu no noliktavas. Ikviena pasūtījuma atcelšana jāveic, rakstot pieprasījuma e-pastu uz birojs@paulig.com. E-pastā ir jānorāda informācija: 

  • Pasūtījuma numurs; 

  • Produktu nosaukumi, kas tiek atgriezti; 

  • Norēķinu kārtība 

Pārdevēja norēķinu kārtība ir spēkā veicot pirkumu Interneta veikalā. Pārdevējam ir tiesības nepiegādāt preci, ja pircējs nav norēķinājies par iepriekšējo pasūtījumu. Ja rēķins netiek atmaksāts noteiktajā laikā un kārtībā, Pārdevējam ir tiesības piestādīt soda procentus par kavēto/ kavētajiem maksājumiem, tai skaitā saglabājot fiksēto summu par pasūtījumu.  

Preču atgriešana  

Pircējs ir atbildīgs par pasūtījuma saturu. Pircējs  ir tiesīgs atgriezt preci 14 (četrpadsmit) dienu laikā, ņemot vērā sekojošus noteikumus: Informējot Pārdevēju par šo lēmumu, iesniedzot Pārdevējam rakstisku iesniegumu; Nogādājot preci atpakaļ Pārdevējam; Pircējs sedz preces atgriešanas izmaksas; Precei jāatrodas oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā stāvoklī kāda tā tika piegādāta. Pircējs uzņemas atbildību par preces uzglabāšu noteiktajā temperatūra un apstākļos.   

Pārdevēja pienākumos ietilpst, atgriezt Pircējam preces summu 100% apmērā, pārskaitot to 30 (trīsdesmit) dienu laikā uz Pircēja norādīto bankas kontu (iesniegumā par preces atgriešanu), atskaitot preču piegādes izdevumus, ja tādi ir bijuši. Pārdevējs ir tiesīgs atteikt preču atgriešanu, ja prece ir bojāta un/vai tā ir izmantota nepareizi.  

Pircēju sūdzības  

Pircējs ir tiesīgs izteikt sūdzību par preci 7 (septiņu ) dienu laikā no pasūtījuma piegādes. Sūdzības par pasūtījumu vai pasūtījuma izpildi, jāsūta uz birojs@paulig.com. Mutiskas sūdzības netiek izskatītas.  

Pārdevēja atbildība 

Pārdevējs neuzņemas atbildību par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem, kas varētu rasties preces izmantošanas rezultātā. 

Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī komunikācijas iekārtu, datoriekārtu un programmatūras atteici.  

Īpašuma tiesības un Atbildība  

Prece pāriet pircēja īpašumā pēc Pārdevēja izstādītā rēķina apmaksas. Pēc preces saņemšanas, atbildību par produkta bojājumiem uzņemas pircējs.   

Izmaiņas piegādes nosacījumos 

Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Noteikumus. Pircējam ir saistoši tie Noteikumi, kas ir spēkā preču  pasūtīšanas brīdī. Pirms katra pirkuma Pircējam ir pienākums iepazīties ar  Noteikumiem, pirms pasūtījuma veikšanas.  

Pircējs nav tiesīgs izmantot interneta veikala pakalpojumus, ja nav iepazinies ar Noteikumiem vai nepiekrīt tiem. 

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA 

Pircēju sniegtie personas dati tiek apstrādāti, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citu ES un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēju personas datus, Pārdevējs izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes. 
Interneta veikalā var tikt izmantotas sīkdatnes. 

Pārdevējs atsevišķi ir noteicis Privātuma politiku.